Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Concello Orzamento
Orzamento 2010 Correo-e

ORZAMENTO 2010


INGRESOS

Capítulo 1
Impostos directos
2.320.880,31 €
Capítulo 2
Impostos indirectos
129.010,00 €
Capítulo 3
Taxas e outros ingresos
1.519.500,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
3.697.588,35 €
Capítulo 5
Ingresos patrimoniais
1.516.970,00 €
Capítulo 6
Alleamento de investimentos reais
0,00 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
778.384,25 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
378.840,00 €
TOTAL INGRESOS
10.440.172,91 €


GASTOS:

Capítulo 1
Gastos de persoal
3.806.405,22 €
Capítulo 2
Gastos en bens correntes e servizos
2.948.763,34 €
Capítulo 3
Gastos financeiros
127.750,00 €
Capítulo 4
Transferencias correntes
889.180,00 €
Capítulo 6
Investimentos reais
2.046.509,00 €
Capítulo 7
Transferencias de capital
30.180,71 €
Capítulo 8
Activos financeiros
99.000,00 €
Capítulo 9
Pasivos financeiros
492.384,64 €
TOTAL GASTOS
10.440.172,91 €2.320.880,31 €
 

?>