Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ordenanzas Xerais
Ordenanzas Xerais
   Amosar # 
1 BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DO CASCO HISTÓRICO E BARRIO DE SAN LÁZARO DE VERIN 2430
2 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELARÍA NA VÍA PÚBLICA 3875
3 ORDENANZA REGULADORA DO TRÁFICO NO NÚCLEO ANTIGO DE VERÍN 2851
4 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE MEDICIÓN DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS EN VIVENDAS, LOCAIS E ESTABLECEMENTOS 2699
5 ORDENANZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 2636
6 REGULAMENTO ESPECIAL DE HONORES E DISTINCIÓNS DO CONCELLO DE VERÍN 2172
7 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 2662
8 REGULAMENTO MUNICIPAL DA TARXETA DO EUROCIDADÁN 2750
9 REGULAMENTO REGULADOR DE VERTIDOS E USO DO SISTEMA PUBLICO DE SANEAMENTO 3897
10 ORDENANZA REGULADORA DO ACCESO ELECTRÓNICO AOS SERVIZOS MUNICIPAIS 4233
11 ORDENANZA REGULADORA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) NO CONCELLO DE VERÍN 4641
12 ORDENANZA SOBRE CIVISMO, REGULADORA DO USO E LIMPEZA DA VÍA PÚBLICA E A PROTECCIÓN DA PAISAXE URBANÍSTICA 5146
13 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CENTRO HISTÓRICO E BARRIO DE SAN LÁZARO DE VERÍN 2892
14 REGULAMENTO DO SERVICIO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE 4322
15 ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO MUNICIPAL DE APARCADOIRO SUBTERRÁNEO NA PRAZA DO CONCELLO E DOS PREZOS PÚBLICOS DO SERVIZO 2784
16 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE INSTALACIÓN DE COLECTORES NA VÍA PÚBLICA 2914
17 ORDENANZA REGULADORA DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA 3032
18 REGULAMENTO DO SERVICIO DE "AXUDA A DOMICILIO" 3396
19 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO SERVIZO DE TRANSPORTE URBANO CON VEHÍCULOS AUTO-TAXI, AMBULANCIAS E FUNERARIOS. 3520
20 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA VENDA AMBULANTE 4576
21 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA E VALADO DE TERREOS E SOLARES. 3945
22 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA E BO ESTADO DAS VIAS E ESPACIOS PUBLICOS. 4158
23 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA CIRCULACION 4620
24 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación privativa ou aproveitamento especial do dominio público local mediante o estacionamento de vehículos na vía pública en zonas de aparcadoiro limitado 3629

?>