O concello de Verín oferta as seguintes prazas de contratación temporal Imprimir
Mércores, 09 Setembro 2015 13:28

1).- PRAZAS:


UNHA (1)  praza de profesor/a de guitarra para o Conservatorio Elemental de Música


MODALIDADE CONTRACTUAL: A modalidade contractual será de obra ou servizo determinado ao abeiro do disposto no artigo 15.1-a) do Estatuto dos traballadores.

2).- PROCEDEMENTO SELECTIVO: O establecido nas Bases de contratación do persoal laboral do Concello de Verín.

3).- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Verín durante o prazo de 7 días naturais dendo o día seguinte a publicación deste anuncio (último día, incluído: 16 de setembro de 2015).

4).- DOCUMENTACIÓN: Xuntarase á instancia os méritos que se aleguen xunto coa documentación que figura na cláusula 2.2 f) das Bases reguladoras do réxime de contratación do persoal laboral do Concello de Verín.


Verín, 8 de setembro de 2015

A concelleira delegada

Rosario Rodríguez Delgado


Solicitude (Modelo)